صلح پايدار با حل مسایل ملى به‌دست مي‌آيد

نظرم را پیرامون چگونگى صلح در افغانستان و این‌که حکومت در مقابل ارادۀ ملى، آگاهانه یا از سرِ ندانم کارى، کلیت نظام را چگونه با برنامه‌هـاى منافى صلح و در قرابت با تروریزم مى‌چرخاند در پُست قبلى نوشتم. بخش‌هـایى از مطلب در شبکه‌هـاى اجتماعى پخش گردید، برخی موافق و برخی دیگر mandegar-3مخالف، تعدادى هـم برحسبِ معمول جملات هـمیشگى بی ربط و از قبل آماده شده را روى موضوع چسپاندند. روی‌ هـمرفته به خاطرِ پرسش جمعى که جویاى دیدگاه ما در موردِ صلح شدند خواستم به چند نکته اشاره نمایم.
براى من مسئلهٔ حیاتى صلح، فقط در حدِ یک توصیۀ اخلاقى، شعار پوپولیستى و یا برنامۀ سیاسى نیست، بلکه در جایگاه یک احساس و باور درونى، یک اعتقاد دینى، یک اصل انسانى و یک برنامۀ ملى از هـر منظرى که به آن نگاه کنیم، انگیزهٔ اصلى سا‌ل‌‍هـا سعى و تلاش مان را بازگو می‌نماید. در غیرِ آن، نه به سیاست به خاطرِ سیاست کردن علاقه‌مند می‌باشم، نه براى سرگرمى روزگار، نه هم به منظورِ فرونشاندن عطش قدرت و منزلت، و یا کینه توزى، انتقام‌کشى، قوم‌پرستى و باندبازى‌هـا و روزمره‌گى‌هـاى بى‌معنى و مسخره بازى‌هـایى‌‌که به نام سیاست در کشور ما جریان دارند. باوجودِ مخالفت‌هـا، موانع و بیهـوده انگاشتن‌هـا، سالهـاست هـمهٔ تلاشم را تحتِ عنوان آجنداى ملى براى افغانستان، معطوف به دستیابى یک صلح پایدار، واقعى و اساسى متمرکز نموده ام تا خدابخواهـد تهـدابى براى امروز و فرداى کشور بسازیم.
اما وقتى به وضوح می‌بینم که جمعى از دولتمردان، سیاسیون و حلقات داخلى یا خارجى در کمال بى احساسى و بى مروتى تمام تحت عنوان صلح برنامه‌هایى را روی دست می‌گیرند که به گونۀ آشکارا در مغایرت با ارزش های صلح، مسبب اصلى استمرارِ درد و رنج بى پایان مردم ما و جنگ در کشور می شوند، نمیتوانم وجداناً خود را به سکوت قناعت بدهم، نمی توانم بگویم خیر باشد، چون سیاستِ روز هـمین است و دیگران قبول دارند، حکومت می داند و صلح اش. نمی توانم به تبعیت از کُلی گویى هـا، من هـم با گفتنِ «صلاح کشورِ خویش خسروان دانند» از رسالتِ انسانی خود چشم پوشی نمایم و در کمترین تعریف مسئولیتِ شهـروندى ام را زیر پا کنم تا مبادا از گوشهء چشم قدرتمند داخلى یا خارجى اى پایین بیافتم. نگرانى و سئوال اصلى اما اینست چگونه میشود هرروز شاهـد کشته شدن صدها جوان هـموطن خویش در صفوف نیروهای امنیتی، صدها زن و مرد و کودک در حملات تروریستى باشیم؟ یا روند عمدى نفرت پراگنى، نفاق و بهم اندازی، تقابل قومی، زبانی، فرهنگی را نظاره کنیم؟ انحصار، استبداد و صدها مرض و مصیبت دیگر که هـرروز امنیت روانى مردم ما را از بین میبرد و با سیاست حکومتی و از لایه هـاى نظام پخش می گردند را نادیده بگیریم؟ بقول جمعى از نمایندگان پارلمان، «حکومت برنامهٔ ملى براى صلح ندارد، فقط می خواهـد به طالبان منحیث یک گروه قومى امتیاز بدهـد و کشتار مردم هـمچنان ادامه داشته باشد، با این طرح خودسرانه و به هـر قیمت سرنوشت یک ملت را برباد دهـد». در همچو وضعیت، شعار سیاسى حکومت به نام صلح غیر از پوشش برای تداوم جنگ و نابسامانی و نزاع چه پیامى می تواند داشته باشد؟ بجای اولویت دادن به گروه هـاى طالب و داعش، یا امتیاز دادن به تروریست ترین و کثیف ترین گروه هـاى افراطى ضد صلح و سلامت ملى کشور، چرا حکومت به صلح و وحدت میان خود، دولت و شهـروندانى که به قانون اساسى و ارزش هـاى امروزى و انسانى پایبند اند نمى پردازد؟
نمیخواهم برگردم به همۀ تلاش هایی که چه در زمان مقاومت و بعد از آن در رابطه به صلح با تحریک طالبان صورت گرفت. اینکه احمدشاه مسعود رهـبر مقاومت ملى با حرکت تاریخى و جسورانه و در کمال از خود گذرى به تنهـایى بخاطر صلح با شوراى عالى طالبان در مقر فرماندهـى شان به میدان شهـرِ وردک رفت، یا هـم بنابر هدایت آمرصاحب همراه با مولوی صاحب عطالرحمن سلیم معاون فعلی شورای عالی صلح با هـیأت طالبان به ریاست شیرمحمد ستانکزى رئیس سیاسی کنونی تحریک طالبان در سویس روی برنامۀ صلح مذاکره نمودیم. بارِ دیگر بر اساس شناخت قبلى با آقای ستانکزى چند سال قبل در شارجه در بابِ صلح صحبتى داشتیم و نکاتِ جالبی از وی در موردِ نیات سیاسی اشرف غنی در پوشش صلح شنیدم. نشست با شورای عالی صلح حکومتی که هـیچ برنامۀ برای صلح نداشت، مشارکت در پروسهٔ صلح که به ابتکار نهاد فرانسوی راه اندازى گردیده بود، ملاقات های جداگانه با دیپلمات هـاى قبلی طالبان، هـمه از جمله تلاش هـای مان در هـمین مسیر بوده اند.
طى یک و نیم دهه در راستاى آنچه تحت عنوان آجندای ملی برای افغانستان سعی نموده ایم همه معطوف به صلح پایدار، وفاق اجتماعى، ثبات ملى، وحدت و همگرایی بوده است. از همین جهت کتابی را به نام آجندای ملی با آسیب شناسی مسایل ملی، گره های تاریخی، عوامل جنگ، دور باطل ناکامی ها و راه بیرون رفت سالهـا قبل منتشر ساختیم که در دسترس بسیارى قرار دارد. فعالیت های شبانه روزی ما تحت عنوان آجنداى ملى، دولت وحدت ملى، وفاق ملی دقیقاً بخاطر شناسایى، ریشه کن کردن عوامل جنگ و دستیابى به صلحى که با حل مسائل ملى، به قول آمرصاحب شهـید به تحول بدون خشونت یا تغییرِ مسالمت آمیز منجر شود بوده اند.در بحبوحه ٔهمین تلاش ها می باشد که راه صلح را از چاه جنگ به خوبی میتوانیم تفکیک مىینماییم.
به صراحت باید بگویم که تا هنوز در افغانستان به صورت قطع در مورد صلح بحث اساسی صورت نگرفته، نقشۀ برای صلح آماده نشده، تعریفى ارائه نگردیده، ارادۀ به ظهـور نپیوسته، کار مستمر، مسئولانه، عملی، ارزشى، عقلایی و روشن صورت نگرفته است. و اگر چنین نیست بفرمایند حکومتیان به مردم توضیح بدهند که هـمه در جریان قرار بگیرند. استفاده از درامۀ صلح، مظلوم نمایی، فرافکنی حکومتیان، راه اندازی نمایشنامه های داخلی و خارجی، با چشمداشت بهـره کشى سیاسی، اقتصادی، یکجا با منافع استراتیژیک دیگران چنان مخلوط شده اند که در اخیر هرچه باقی می ماند غیر از صلح می باشد. بار ها گفته ایم که تا هنوز هیچ میدانی مربوط ما نیست، نه میدان جنگ نه میدان صلح، نه میدان دموکراسی نه میدان دیکتاتوری، نه میدان شکست و پیروزى…
گفتیم صلح در افغانستان، بیش از این فقط قطع جنگ نیست بلکه دستیابی مردم به وفاق اجتماعی، ثبات ملی و رسیدن به آرامش می‌باشد. صلح یک ضرورت ملی، اسلامى، انسانی و تاریخى همۀ مردم این سرزمین است. برای دستیابی به صلح قبل از هـمه، نیازمند تشخیص و برسمیت شناختن عوامل جنگ، بحران های ملی میباشیم تا با اولویت بندی یکایک با باز کردن گره های تاریخی مرحله به مرحله به مقولهء صلح نزدیک شویم.صلح بحیث یک پروسۀ ملی، نیازمند یک برنامۀ مدون و دقیق، میکانیزم روشن، تعریف جامع، توافق نهادهای دولتی و تفاهم مردم میباشد. صلح با راهبرد گفتمان ملی، ایجاد مشترکات و مدیریت تفاوت هـاى سیاسی، قبول ارزشهای انسانی، ایجاد دیدگاه واحد ملی، اعتماد سازی، تشکیل دولت باقاعدۀ ملی، ساختار های ملی، سیاست ملی، ایجاد موضع قدرت و توان ملی و سرانجام تا رسیدن به مولود صلح، ثبات و توسعه نیازمند راهـکارهـاى جدى و مؤثر میباشیم.
صلح منحیث یک پروسهء ملى، نیازمند اتخاذ یک استراتیژی بزرگ میباشد، نه تاکتیکى، نه پروژهء و نه هـم پوپولیستى.سرانجام باید بخاطر داشت که صلح نه از درون میلۀ تفنگ طالب بیرون میآید، نه از ورای استراتیژی پاکستان و منافع دیگران، نه از خلای سیاست های غیر ملی حکومتی و نه هم از لابلای بازی های پیچیدۀ استخباراتی، هـیچگاهـى به ثمر نخواهد نشست.
بار دیگر از مسؤولین حکومتى تقاضا داریم تا برنامهء صلح خود را اگر واقعآ دارند از طریق صفحات اجتماعى با مردم شریک سازند تا نظریات مردم را نیز گرفته باشند.

مشاهده ادامه مطلب

روزنامه ماندگار شماره ۲۲۳۶ | روزنامه ماندگار

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب وبسایت برای روزنامه ماندگار محفوظ میباشد و استفاده از مطالب بدون ذکر منبع مجاز نیست.

مشاهده ادامه مطلب

ادامۀ عاشقی یک‌طرفه با طالبان

شورای عالی صلح در راستای خروج از بن‌بست در روند صلحِ کشور، پیشنهادِ خروج نظامیان خارجی از افغانستان همزمان با آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان را پیشکش کرده است.
mandegar-3محمداکرم اخپلواک، دبیر شورای عالی صلح افغانستان در روزهای پسین اعلام کرد که آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان، جدول زمانی خروج نظامیان خارجی از افغانستان تهیه خواهد شد.
پیش از این، محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی در جریان کنفرانس «روند کابل»، طرح خود برای صلح با طالبان را اعلام کرد که شاملِ به رسمیت شناختن این گروه به عنوان یک حزب سیاسی نیز می‌شود.
این راهکار در شرایطی ارایه شد که در بیانیۀ پایانی نشست اخیر بین‌المللی «تأمین امنیت در افغانستان و همکاری منطقه‌یی» در شهر تاشکند پایتخت ازبیکستان، گذشته بر لزوم آغاز مذاکرات دولت کابل و گروه طالبان تأکید شد.
دیدگاه‌های جدیدِ شورای عالی صلح، طرح جدید این شورا مبنی بر آغاز تنظیم جدول زمانی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و امتیازهای دیگری که در ماه‌های اخیر مطرح شده، امتیازدهی‌های بی‌مورد، فاقد مشروعیت و صلاحیت مسوولان شورای عالی صلح و بدون در نظرداشت خواست شهروندان، جریان‌های سیاسی و مدنی می‌باشد.
این‌گونه امتیازدهی‌ها در ادامۀ آرودن صلح از راه تضرع پیش کشیده می‌شود؛ موردی که بارها از طرف گروه تروریستی طالبان رد شده و حتا این گروه به امتیازهای جدید حکومت اشرف غنی پاسخ مثبت نداده و گفته اند که تنها با امریکا حاضر به گفت‌و‌گو اند.
تجربۀ این چنینی در زمان حکومت آقای کرزی هم بارها تکرار شد و حاصل آن، تشدید تحرکات تروریستی و قربانی شدن بیشتر شهروندان و حتا تأثیر منفی بر روحیۀ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود. آقای کرزی، گروه‌گروه طالبان را از زندان‌ها رها کرد، اما آنان در بامداد پس از آزاد شدن‌شان به تشدید اعمال تروریستی و تخریب‌کارانه پرداختند.
حکومت افغانستان و شورای عالی صلح بدون درنظرداشت ظلم‌های صورت گرفته به مردم این کشور، به طالبان و سایر مخالفان مسلح امتیازدهی می‌کنند. باورها به این است که شورای عالی صلح در عملکرد خود تمایز چندانی بین اخلاق و سیاست قایل نمی‌شود و برخی مسایل اخلاقی را مطرح می‌کند تا ذهنیت طالبان را برای مذاکره و صلح فراهم کند. مسوولان در این نهاد این مسأله را نیز در نظر نمی‌گیرند که طالبان تابع برنامه و مدیریت خارج از ارادۀ خودشان هستند.
طالبان همواره در گوشه و کنار افغانستان دست به کشتار و جنایت می‌زنند و محاکمه‌های صحرایی تشکیل می‌دهند. در عین حال، از امکانات و امتیازات هم استفاده می‌کنند و هیچ پاسخ مثبتی هم به نرمش‌های حکومت پیشین و حکومت وحدت ملی نشان نداده اند.
انتظارها بر این است که حکومت افغانستان هم باید پاسخ‌های قاطع در برابر عملکرد طالبان بدهد، در حالی که چنین نبوده و شورای عالی صلح نیز فقط امتیازات یک‌طرفه به مخالفان مسلح حکومت داده است، این امتیازدهی بدون در نظرداشت برداشت شهروندان و اعمال تروریستی طالبان صورت گرفته است.
امتیازدهی‌های بی‌هیچ دست‌آوردی، به طالبان در سال‌های پسین تبدیل به یک مد شده و بارهای از آن به عنوان عاشقی یک‌طرفه نام برده شده است که مسوولان حکومت وحدت ملی و حکومت پیشین به نام و نشانی طالبان چه حاتم‌بخشی‌ها که نکردند و دوباره سبب قوت‌دهی و مطرح شدن تروریستان از زیر لحاف طالبان شدند.
عملکرد و طرح آقای غنی و شورای صلح به گونه‌یی بوده که در کمال بی‌توجهی به افرادی که تحت ظلم و ستم قرار گرفته اند و در فقر و بیچاره‌گی به سر می‌برند، بزرگ‌منشی‌های حاتم‌گونه در برابر طالبان نشان داده می‌شود که غیر منطقی بوده و برای مردم قابل پذیرش نیست.
مسوولان حکومت وحدت ملی با پندگیری از تجربیات پیشین به عمر امتیازدهی و ناز و نعمت به سر بردن تروریستان پایان دهند و خود زمینه‌ساز و فراهم کنندۀ امکانات برای قربانی شدن بیشتر شهروندان افغانستان نگردند.

مشاهده ادامه مطلب

ریچارد سنت‌جان ۸ راهی که به موفقیت ختم میشود را کشف کرده است

ریچارد سنت جان از جمله افرادیست که سال‌ها درباره‌ی اینکه چطور و چه رازهایی باعث موفقیت میشوند، تحقیق کرده است و دغدغه‌ی بزرگ ریچارد پیدا کردن راز موفقیت از میان افراد موفق و انتقال آن به کودکان و نوجوانان بود.

جرقه این کار در هواپیما زده شد…
وقتی او در جواب سوال نوجوانی فقیر که به دنبال یافتن راز موفقیت بود، حرفی برای گفتن نداشت !
به همین خاطر حدود یک دهه به بررسی این موضوع پرداخت؛ او حدودا با ۵۰۰ نفر از افراد موفق و شاخص جامعه صحبت کرد و رازهای موفقیت را از زبان آن ها شنید.

بعد از این که ریچارد تحقیق جامعی در این باره انجام داد، متوجه شد که :

موفقیت راز ندارد بلکه راه دارد

او این راه ها را در قالب یک سخنرانی دو ساعته در مدارس برای نوجوانان ارائه داد.
همچنین یک کتاب در این باره نوشت.
او هشت راهی را که برای موفق شدن باید طی کرد، در قالب یک سخنرانی کوتاه سه دقیقه ای در TED Talk نیز توضیح داده است و میلیون‌ها بازید داشته است.

نسخه‌ی فارسی این ویدیوی کوتاه را برایتان آماده کرده‌ایم، که می‌توانید اینجا ببینید :

و اما هشت راهی که ریچارد سنت‌جان در تحقیقات خود به آن ها دست پیدا کرده  شامل موارد زیر است :

یک فرد گرسنه را تصور کنید… این فرد در آن لحظه فقط مشتاق خوردن غذاست.
اگر به این فرد آب بدهیم، بدون شک نیاز او بر آورده نمی شود. این شخص گرسنه اشتیاق بسیار زیادی برای خوراکی و غذا دارد؛ با دیدن یک میز پر از غذا چشمانش از شادی برق خواهد زد و با شور و شوق غذاها را خواهد خورد.

من در این مقاله قصد دارم درباره ی اشتیاق صحبت کنم.
هر کار موفقی که در این دنیا به سرانجام می رسد، عامل اصلی به نام اشتیاق درون خود دارد. در حقیقت اشتیاق یک محرک بسیار قوی برای رسیدن به هر هدف و آرزو و موفقیتی است.

در زمینه شغلی و درسی نیز اشتیاق می تواند ما را به موفقیت برساند‌. وقتی ما برای انجام کاری مشتاق باشیم، پس بدون شک آن را به بهترین نحو انجام می دهیم؛ همانطور که قبلا در مقاله «قدرتمندترین سلاح در جنگ با سختی های زندگی» راجع به اشتیاق برادران رایت خواندید.

اگر شور و اشتیاق وجود نداشت شاید هیچ قله ای فتح نمی شد، هیچ موسیقی ساخته نمی شد، ادیسون به دنبال کشف برق نمی رفت و هیچ اختراعی انجام نمی شد‌. در حقیقت این شور و اشتیاق است که باعث خلق نقاشی ها، شعرها، اختراعات و اکتشفات علمی شده است.

هر موفقیتی که در تاریخ ماندگار شده، شور و اشتیاقی در پشت آن به چشم می خورد.

حالا بیایید هر کدام از ما وضعیت خودمان را بررسی کنیم و از خود سوالاتی بپرسیم؛ برای این که موفق شوید، باید با خود صادق باشید و به این سوالات پاسخ واقعی بدهید‌ :

 • شور و اشتیاق شما نسبت به وضعیت فعلی شغلی و درسی تان چه قدر است؟
 • آیا هر روز صبح با اشتیاق چشم هایتان را باز می کنید و به محل کارتان می روید ؟
 • از کارهای روزانه تان لذت می برید؟
 •   آیا سر کلاس درس برای یادگیری مطالب مشتاق هستید و از گوش دادن به آن غرق لذت می شوید؟
 • چه کار و مهارتی وجود دارد که در حال حاضر شما با آن سر و کار ندارید ولی بسیار مشتاق هستید که آن را انجام دهید؟

» میزان اشتیاق‌تان را بررسی کنید

اولین قدم برای مسیر موفقیت‌تان این است که میزان اشتیاق‌تان را بررسی کنید.

شما باید بررسی کنید در شرایط کنونی زندگی تان نسبت به کدام جنبه های زندگی تان شور و اشتیاق کافی دارید. اگر صبح ها به سختی از خواب بیدار می شوید و دوست ندارید سر کلاس یا محل کارتان بروید، این نشان می دهد که مشتاق به انجام آن کار نیستید.

حالا باید در درون خودتان جستجو کنید و چیزهایی که نسبت به آن ها اشتیاق زیادی دارید، پیدا کنید. شاید شما عاشق نقاشی کشیدن هستید یا نواختن گیتار به شما حس خوبی بدهد یا حتی دانشجوی رشته حقوق باشید اما عاشق ادبیات…

در هر وضعیتی قرار دارید، اگر به دنبال کارهای مورد علاقه خود بروید، کیفیت زندگی تان از این رو به اون رو خواهد شد.

انجام کاری که همراه با اشتیاق است، به شما انرژی زیادی می دهد و می تواند حتی نام شما را در تاریخ ماندگار کند.

البته به این نکته نیز توجه کنید که گاهی ما کاری را با اشتیاق شروع می کنیم و بعد از چند روز یا چند هفته و گاهی حتی چند سال دیگر خبری از شور و شوق اولیه نیست.

شاید شما از آن دسته آدم هایی هستید که رشته تحصیلی، شغل، همسر، محل زندگی و غیره را طبق علاقه خود انتخاب کردید اما حالا خبری از آن همه اشتیاقی که قبلا داشتید نیست و احساس نارضایتی می کنید… خب راهکار چیست؟

در این شرایط می توانید از این راهکارها استفاده کنید :

زمانی کوتاه برای استراحت اختصاص دهید

گاهی ما در مسیر رسیدن به رویاهایمان زیاده روی می کنیم و توجهی به روح و روان خود نداریم.

یک سفر کوتاه به طبیعت یا استراحت در خانه یا ملاقات با افراد مورد علاقه مان می تواند ریکاوری خوبی برای برگشتن به روزهای اوج باشد تا بتوانیم دوباره مشتاقانه به مسیرمان ادامه دهیم.

فراموش نکنید اشتیاق برای موفقیت لازم است اما کافی نیست.

شما باید همراه با اشتیاق، استقامت و تهعد نیز داشته باشید.

اگر مشکلی برایتان پیش آمده و به بن بست رسیدید، با خودتان صادق باشید

پاسخ را در درونتان جستجو کنید؛ شاید شما اشتیاق دارید اما اعتماد به نفس ندارید.
ترس از شکست و عدم اعتماد به نفس می تواند حتی اشتیاق شما را هم بدزدد‌. پس سعی کنید ریشه مشکل را پیدا کرده و آن را برطرف کنید.

برای همه شما زندگی پر از اشتیاق و حال خوب آرزو دارم؛ البته من همیشه معتقدم حال خوب ساختنیست نه یافتنی. پس امیدوارم با اشتیاق و اعتماد به نفس به دنبال رویاهای‌تان بروید و حال خوب برای خود بسازید.

در قسمت دوم این مجموعه به دومین عامل موفقیت از نگاه ریچارد سنت جان می‌پردازیم که آنهم مفرح بودن کار است.


در همین زمینه مقالات زیر را هم بخوانید :

مشاهده ادامه مطلب

دفتـــر نی: حکومت خبرنگاران را به هدف سوء استخدام می‌کند

دفتر حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، می‌گوید که حکومت وحدت ملی در تلاش ایجاد محدودیت در کار رسانه‌های آزاد و خبرنگاران است.
دفتر نی (حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان) می‌گوید که حکومت نخبه‌ترین خبرنگاران را با معاش‌های هنگفت جذب کرده تا انتقادشان کاهش و mandegar-3فعالیت‌شان محدود شود.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر نی که دیروز(یک‌شنبه ۱۱ حمل) در یک نشست خبری سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد که بر اساس ارزیابی دفتر نی، ۵۰ خبرنگار برجسته در ۴ ولایت افغانستان از سوی حکومت در نهادهای مختلف غیرنظامی و نظامی استخدام شده‌اند.
به گفته او، این تصمیم حکومت به دلیل کاهش فعالیت‌های رسانه‌‌یی انجام شده است که شواهد و مدارک نیز در این مورد وجود دارد.
آقای خلوتگر هم‌چنان گفت که پیش از این نیز این موضوع را با حکومت شریک کرده، اما حکومت افغانستان آن را رد کرده بود.
آقای خلوتگر بیان داشت که حکومت وحدت ملی تنها در چهار ولایت ۵۰ خبرنگار نخبه را از کار روزنامه‌نگاری مستقلانه باز داشته است و یافته‌های دفتر نی نشان می‌دهد که در سه سال پسین؛ حکومت وحدت ملی با استفاده از رویکرد جدید، حدود ۵۰ خبرنگار منتقد دولتی را جذب نموده و از آنان به عنوان سخنگو، کارمند و یا مشاور استفاده می‌کند.
رییس اجرایی نی گفت که در مجموع از حدود ۵۰ خبرنگاری‌که جذب سکتور دولتی شده‌اند، ۴۱ تن آنان در بخش‌های ملکی و بقیه در بخش‌های نظامی شامل وظیفه شده‌اند.
هم‌چنان، یافته‌های دفتر نی نشان می‌دهد که ۲۱ خبرنگار از ولایت هرات، حرفۀ خبرنگاری را ترک و جذب پست‌های دولتی شده‌اند. اما کابل با اندکی تفاوت یعنی ۱۹ خبرنگار در ردیف دوم و قندهار و بلخ از ولایت‌هایی ‌اند که حکومت وحدت ملی خبرنگاران آن را جذب حکومت کرده است.
آقای خلوتگر گفت که دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، با آن‌که انتخاب شغل و کار را حق طبیعی هر شخص می‌داند، اما اذهان می‌دارد که اگر این کار به هدف تطمیع و امتیاز دادن به خبرنگاران باشد؛ شدیداً نگران کننده بوده و برخلاف قوانین نافذۀ کشور می‌باشد.
او گفت که بسیاری از همین ۵۰ خبرنگاری که اکنون وارد سکتور ملکی و امنیتی حکومت وحدت ملی شده‌اند، پیش از این از منتقدان سرسخت نظام و حکومت بودند که پس از ارزیابی و تحلیل، آنان را در بدل امتیازات بلند استخدام نمودند و مهر سکوت بر زبان شان وارد گردیده است.
دفتر نی از رهبری حکومت وحدت ملی می خواهد تا به اصل انتقاد و چرخش آزاد اطلاعات همانگونۀ که در قوانین تسجیل شده است، احترام نموده و بگذارد زمینۀ نقد معیاری شود و به اساس همن نقدها در اصلاحات نظام تلاش کنند.

مشاهده ادامه مطلب

صـلح افغانستان و سیاست خارجی عربستان

اخیراً شورای عالی صلح کشور، به پا پیش کشیدنِ عربستان در امر صلح افغانستان، بسیار خوش‌بین شده است. این شورا باور دارد که عربستان می‌تواند با توجه به تأثیری که بر طالبان دارد، آنان را به روند صلح تشویق کند. بحث امیدواری به تلاش‌های عربستان برای صلحِ افغانستان از سال‌ها به mandegar-3این طرف مطرح بوده؛ اما تا کنون نتیجه‌یی از آن به‌دست نیامده‌ است. عربستان سعودی یکی از کشورهایی‌ست که نفوذ زیادی بر حلقه‌های مختلفِ فکریِ جوامع اسلامی دارد. گروه طالبان و برخی از دیگر گروه‌های افراطی جهادی که در مخالفت با دولت افغانستان قرار دارند، جدا از این‌که از جانب کدام کشورِ دیگر به کدام هدف تغذیه می‌شوند، از لحاظ فکری تحت تأثیر عربستان سعودی‌اند. با این حساب، این برداشت وجود دارد که دولت عربستان می‌تواند با استفاده از نفوذ معنوی‌اش بر این حلقات، به‌شمول طالبان، در راستای ترغیب گروه طالبان به ترک جنگ در افغانستان نقش ایفا کند.
داکتر اشرف‌غنی، رییس دولت وحدت ملی، امید به عربستان را بیشتر در سر پرورانده بود. او در نخستین سفرهایش در دولت وحدت ملی، عربستان را شامل ساخت و به آن کشور سفر کرد؛ اما نتیجه‌یی در پی نداشت.
در دورۀ رییس‌جمهور کرزی همواره از سوی وی تصریح می‌گردید که عربستان سعودی می‌تواند نقش بارزی در تأمین ثبات و صلح و قطع جنگ در افغانستان داشته باشد. بارها مطالباتی از سوی آقای کرزی رییس‌جمهور سابق افغانستان در این زمینه مطرح گردید. مقامات عربستان سعودی بارها بر این نکته تأکید می‌کردند که از صلح در افغانستان حمایت کرده و امکاناتی که در راستای تأثیرگذاری بر طالبان دارند را نیز در این راستا به کار می‌بندند. اما در عمل این‌گونه نشد. پیش از کرزی، دولت استاد ربانی تلاش‌هایی زیادی کرد تا عربستان سعودی بتواند از نفوذ و ظرفیتی که دارد، در روند صلح در افغانستان استفاده کند؛ اما نگاه مقایسه‌یی فشرده به تلاش‌های سه دورۀ سیاسی کشور برای جلب توجه عربستان برای صلح با طالبان در افغانستان ثابت می‌کند که همۀ این تلاش‌ها و امیدواری‌ها در یک چرخۀ باطل چرخیدند و به ثمر نرسیدند. برعکس، عربستان به عنوان یکی از فعالان و حامیانِ طالبان تا توانست از آنان حمایت کرد و آنان را به رسمیت شناخت. حالا هنوز این سوال مطرح است که به‌راستی کشوری که خود حامی طالبان بوده است، می‌تواند مانع آنان گردد و یا آنان را به روند صلح تشویق کند؟
پاسخ به این سوال حالا مبهم است؛ زیرا از یک طرف، این کشور به دلیل حمایت‌هایی که از طالبان و دیگر گروه‌های افراطی داشته ‌است، با گذشت هر روز در ذهنیت‌ها کوبیده شده است. از جانب دیگر، عربستان علیرغم حمایتش از طالبان هنوز هم برای مردم افغانستان به عنوان مرکز و دارالقرای اسلام، اهمیتِ خودش را دارد. از لحاظ عقیدتی و مذهبی، مردم افغانستان و خصوصاً مخالفانِ مسلح برای عربستان احترام خاصی قایل هستند. به همین دلیل این امید وجود دارد که اگر عربستان بخواهد، می‌تواند نقشی در تأمین صلح در افغانستان بازی کند. اما این درصورتی امکان دارد که جنگ افغانستان یک جنگ روشن و مشخص باشد تا عربستان بتواند از هر منظری در آن تأثیر بگذارد. اما حالا که این جنگ پیچیده است، نقش عربستان در صورتی که اراده‌یی هم وجود داشته باشد، در آوردن صلح بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. شکی نیست که عربستان سعودی هم به‌سانِ همۀ کشورهای دخیل در قضیۀ افغانستان، به دنبال منافع خود است و در تلاش است که با وارد شدن به فضای بحث افغانستان، منافع خودش را پی‌گیری کند. زمینه‌سازی برای رشد وهابیت و سلفیت، از ممکن‌ترین اهداف اصلی عربستان در سیاست‌های فرهنگی آن کشور شمرده می‌شود.
از جانب دیگر و با توجه به این‌که اگرچه هنوز علایم و نشانه‌هایی که نشان بدهد افغانستان به صلح نزدیک شده است، وجود ندارد؛ اما یک امیدواری این‌است که با توجه به تکانه‌یی که در حکومت و سیاست عربستان سعودی ایجاد شده، سیاست جدیدِ عربستان سعودی بتواند در همۀ زمینه‌ها دچار دگردیسی مثبت شود؛ زیرا سیاستی را که اخیراً سیاست‌گرانِ جدید در عربستان سعودی پیشه کرده‌اند، به مانندِ جرقه‌هایی، از یک تغییرِ کلان در این کشور حکایت می‌کند. اگر سیاست‌گر جوانِ عربستان بتواند سیاست خارجیِ سعودی را دچار دگردیسی کند و روابط خارجیِ این کشور نیز دچار حادثه شود، ممکن است عربستان به عنوان یکی از کشورهای میانجی در قضیۀ جنگ افغانستان قابل مطالعه گردد. اما اگرچنین اتفاقی نیفتد و عربستان سعودی در برابر سیاست شیعیزم و دارالقرای ایرانی در منطقه از یک‌طرف و رویارویی با شاخه‌ها و نحله‌های اهل سنت از طرف دیگر با رویکرد وهابی‌گری سیاست خارجی سلفش را ادامه بدهد و همۀ تعاملات منطقه‌یی به خصوص جنگ در افغانستان را در این قالب و در گسترش بعد خارجی سیاست جاری فرهنگی‌اش پی بریزد، هیچ منفعتی از این کشور متصور نیست. این را هم باید بدانیم که سیاست خارجی عربستان در صورتی به دلخواهِ ما تغییر می‌کند که جدا از تغییراتی که در سطح سیاست ملی عربستان صورت می‌گیرد، تغییرات کلانی در سطح رابطه‌های منطقه‌یی و بین‌المللی در صحنۀ ظهور باشد.
باید منتظر بمانیم تا عربستانی که آبستن تحولاتِ جدید در سیاست داخلی است، چه مولودی را در عرصۀ سیاست خارجی‌اش به نمایش می‌گذارد.

مشاهده ادامه مطلب

سفرهای انتخاباتی | روزنامه ماندگار

mandegar-3محمد اشرف غنی، رییس دولت وحدت ملی، روز یکشنبه ۱۲ حمل به ولایت پکتیا رفت.
او قرار است دو روز در این ولایت بماند و در کنار گفت‌وگو با مقام‌های محلی و بررسی وضعیت امنیتی این ولایت، شماری از پروژه‌های اقتصادی را افتتاح کند.
او در سفر دیروزی اش مردم خواست برای آوردن صلح تلاش کنند و در این روند سهم بگیرند.
پیش از این آقای غنی سفری به ولایت هرات هم داشت و چندروزی آنجا به سر برد و کار ساخت و سازهای پروژۀ تاپی در افغانستان را هم افتتاح کرده بود.
سفرهای آقای غنی در حالی صورت می‌گیرد که پیش تر از آن داکترعبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی هم سفرهایی به شماری از ولایت ها داشت.
مردم باور دارند که سفرهای اخیر مقامات دولت وحدت ملی اکنون بیشتر جنبه انتخاباتی و تبلیغاتی دارد.
اما سفر اخیر آقای غنی به پکتیا در حالی صورت گرفته است که روز گذشته بزرگان قومی در ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا در یک اقدام کم سابقه در یک گردهمایی قومی تصمیم گرفتند تا به گروه‌های جنگجوی مانند طالبان و داعش در ولسوالی‌شان جای ندهند. در صورت تخلف، باشندگان این ولسوالی تا پنجاه هزار افغانی جریمه می‌شوند.
آقای غنی در سفرش به پکتیا شماری از پروژه‌های اقتصادی را نیز افتتاح کرد.
او اظهار امیدواری کرد که به زودی پکتیا به یک ولایت صنعتی مبدل شود. آقای غنی در کمپاین‌های انتخاباتی وعده کرده بود که پکتیا را به چهاراه افغانستان و مرکز تجارتی تبدیل می‌کند وعده یی که هنوز عملی نشده و غیر عملی هم به نظر میرسد. اما او توانست که دیروز سب استیشن ۲۲۰ کیلوولتی پکتیا، لین برق ارغندی- گردیز و جاده گردیز- زرمت از مهمترین پروژه‌هایی است که در سفر آقای غنی افتتاح کند. از برق ۳۲ مگاوا کهاکنون این سب استیشن تامین می‌کند، چهل هزار خانواده در ولایت‌های پکتیا، لوگر و خوست مستفید خواهند شد. جاده گردیز – زرمت نیز قرار است با هزینه ۵۸۰ میلیون افغانی (بیش از هشت میلیون دلار) در یک و نیم سال آینده تکمیل شود.
آقای غنی در سفرش، سنگ تهداب ساختمان جدید فرماندهی پلیس پکتیا را نیز گذاشت. این ساختمان قرار است به هزینه ۴۵ میلیون افغانی (بیش از ۶۰۰ هزار دلار) و تا پانزده ماه تکمیل خواهد شد.
ولایت پکتیا از ولایت های نا آرام افغانستان است که با پاکستان مرز مشترک دارند. این ولایت مرکز شبکه حقانی نیز گفته می‌شود.

مشاهده ادامه مطلب

دانلود ریمیکس آهنگ آخر شب مسعود صادقلو

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود ریمیکس آهنگ آخر شب مسعود صادقلو

ریمیکس شنیدنی وبسیار زیبای DJ SawMan Mashup از آهنگ آخر شب مسعود صادقلو با همراهی مهدی حسینی

Exclusive Remix : Masoud Sadeghloo & Mehdi Hosseini – Akhare Shab DJ SawMan Mashup

photo 2018 04 02 18 01 09 دانلود ریمیکس آهنگ آخر شب مسعود صادقلو

متن ترانه آخر شب صادقلو

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
چه راحت گرفتی این زندگیمو میموندی پیشم اینطور نمیمرد
اینطور نمیکند از اون نگات دل دل دیگه دل نیست شد دیگه باطل
شد دیگه دور از تو و نگاهت قلبمو میگم تو و نگاهت
طرز نگاهت آخر عوض شد آخر تنم از این جاده پرت شد
آخرشم تا آخر شب من موندمو اون خاطرات
آخرشم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز
آخرشم تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت
خسته شدم گفتی نباش دیگه دورم

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
آخرشم تا آخر شب من موندمو اون خاطرات
آخرشم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز
آخرشم تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت
خسته شدم گفتی نباش دیگه دورم
نه حالم خوش نیست دیگه نیستی پیشم
شب تو بالکن تنها مثل دیشب تنهام مثل دیشب
هر چی تو خواستی همون شد همه چی دیگه تموم شد
رفتی اون همه عشقو حال کردی قبول نداری اشتباه کردی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
تو چه جوری دلت میذاره تو آغوشی بری که بهت حسی نداره
اگه این نی پس هرزگی چیه دستات بوی عطرشو میده
آخرشم تا آخر شب من موندمو اون خاطرات
آخرشم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز
آخرشم تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت
خسته شدم گفتی نباش دیگه دورم

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

چه راحت مسیرت از من جدا شد دیگه بریدم نه دیگه پاشو
از روی قلبم این خونه با تو تاریکه تا صبح تاریکه تا صبح
آخرشم تا آخر شب من موندمو اون خاطرات
آخرشم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز
آخرشم تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت
خسته شدم گفتی نباش دیگه دورم
آخرشم تا آخر شب من موندمو اون خاطرات
آخرشم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز
آخرشم تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت
خسته شدم گفتی نباش دیگه دورم

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

ریمیکس آخر شب مسعود صادقلو

منبع : دانلود ریمیکس آهنگ آخر شب مسعود صادقلو

مشاهده ادامه مطلب

دانلود بهترین برنامه جایگزین تلگرام

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود برنامه های جایگزین تلگرام ، فیلتر تلگرام
معرفی و دانلود بهترین برنامه های جایگزین تلگرام با لینک مستقیم از آپ موزیک

مرگ تلگرام در ایران

به گزارش آپ موزیک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان : بنا به گفته علاء الدین بروجردی تصمیم فیلتر تلگرام نهایی شده است و به احتمال خیلی زیاد این پیام رسان حداکثر تا پایان ماه جاری (فروردین ماه ۹۷) جای خود را به یک پیام رسان داخلی می‌دهد…

telegram dead دانلود بهترین برنامه جایگزین تلگرام

وی همچنین خاطر نشان کرد : این موضوع به لحاظ امنیت ملی ما مهم است، با توجه به نقش مخربی که تلگرام در بحران های سال گذشته در کشور داشت و هم اینکه ما امروز در فضای مجازی به این توانمندی رسیده ایم که یک سامانه ملی را تعریف کنیم؛ مانند سروش و ظرفیت های دیگر.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است تعداد مشترکین سروش ۳ میلیون باشد و تعداد مشترکین تلگرام چهل میلیون، اما این تعداد سرریز می شوند؛ وقتی تلگرام از مدار خارج شد مردم به یک سامانه ملی روی می آورند، تصریح کرد: در رابطه با نگرانی هایی که رسانه های بیگانه بیشتر به آن دامن می زنند که سامانه های داخلی ایمن نیست و یا مسائلی از این گونه، به لحاظ بستر سازی فنی و سالم بودن محیط آن، کار گسترده ای دارد صورت می گیرد.

با از دسترس خارج شدن این برنامه در ایران ، کاربران میتوانند آهنگ ها را از سایت اصلی آپ موزیک و به زودی از کانال رسمی ما در پیام رسان سروش دریافت کنند…


پیشنهاد اول برای جایگزینی تلگرام :

پیام رسان سروش

logo دانلود بهترین برنامه جایگزین تلگرام

پیام رسان سروش پرطرفدارترین اپلیکیشن های پیام رسان فعلی ایرانی محسوب می‌شود که بدون تردید یکی از اصلی ترین کاندیدهای جایگزین تلگرام هم خواهد بود. این برنامه با سیستم عامل های اندروید، iOS، ویندوز، لینوکس و مک او اس سازگاری داشته و از این نظر تقریبا بی‌نظیر است. اپلیکیشن پیام رسان سروش علاوه بر قابلیت های اصلی که تمام برنامه های پیام رسان ارائه کرده‌اند، ویژگی های دیگری همچون امکان خرید شارژ و پرداخت پول و غیره را هم ارائه می‌کند. بنابراین مطمئنا پیام رسان سروش می‌تواند یکی از بهترین برنامه های جایگزین تلگرام باشد.

قابلیت های Soroush پیام رسان سروش:

 • داشتن کانال های عمومی
  ارسال گزارش برای مدیر کانال ها
  امکان قرار دادن نظر و لایک کردن پست ها
  امکان اشتراک فایل با دوستان خود
  ایجاد نظر سنجی و شرکت کردن در نظر سنجی های موجود
  داشتن استیکر های زیبا در برنامه
  کاملا رایگان بدون !
  و بسیاری از قابلیت های دیگر
  ‏افزودن حالت شب
  ‏افزودن اعلان آپدیت
  ‏افزودن فوروارد شناور
  ‏پخش خودکار و چرخشی گیف
  ‏افزودن پاسخ و ذخیره ابر شخصی در انتهای پیام‌های کانال
  ‏بهبود تجربه کاربری برای اعلام نظر روی پیام‌های کانال
  ‏بهبود بازیابی پیام‌ها در گفتگوی شخصی و گروهی
  ‏بهبود واسط کاربری برای انواع پیام‌های کانال
  ‏رفع مشکلات جزئی

دانلود پیام رسان واتساپ از گوگل پلی : DOWNLOAD


پیام رسان آی گپ iGap

iGap دانلود بهترین برنامه جایگزین تلگرام

برنامه آی گپ یک پیام رسان ایرانی و با کیفیت است که می‌تواند جایگزین خوبی برای تلگرام باشد. این برنامه از قابلیت های مختلفی پشتیبانی می‌کند و بسیار شبیه به تلگرام طراحی شده است. طبق توضیحاتی که برای این اپلیکیشن ارائه شده، ظاهرا آی گپ از سیستم رمزگذاری AES256 برای افزایش امنیت پیام های ارسالی مخاطبین خود استفاده می‌کند. بنابراین برنامه آی گپ می‌تواند یکی از بهترین برنامه های جایگزین تلگرام باشد…

دانلود پیام رسان واتساپ از گوگل پلی : DOWNLOAD

دانلود پیام رسان واتساپ از اپ استور : DOWNLOAD


پیام رسان واتساپ WhatsApp

اما نسخه های خارجی هم برای جایگزینی وجود دارد و آن بهترین برنامه چت و پیام رسان جهان یعنی واتساپ هست که وزیر ارتباطات هم از آن حمایت کرده و احتمال فیلتر شدن آن را ۰ اعلام کرده است…

همچنین میتوانید به وسیله این برنامه تماس صوتی فوق العاده با کیفیت و سرعت عالی برقرار کنید…

واتساپ توسط اینستاگرام و فیسبوک حمایت میشود…

دانلود پیام رسان واتساپ از گوگل پلی : DOWNLOAD

دانلود پیام رسان واتساپ از اپ استور : DOWNLOAD

هچنین شما به شما پیام رسان های مانند هایک Hike – کیک KIK – سوما Soma و ویسپی Wispi رو پیشنهاد میکنیم..

منبع : دانلود بهترین برنامه جایگزین تلگرام

مشاهده ادامه مطلب

دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی ) / تمامی آهنگ ها

دانلود همه‌ی آهنگ های اجرا شده گروه هوروش باند با متن و دو کیفیت عالی

گروه هوروش بند با اعضای : مسعود جهانی | مهدی دارابی | حمید فریزند

Download Full Album From Hoorosh Band With Text And Two Quality

hoorosh دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

به زودی منتظر آهنگ جدید تو مرا دیوانه کردی از هوروش بند باشید…


دانلود آهنگ هوروش باند ماه پیشونی

شعر و آهنگسازی : مهدی دارابی / تنظيم ، ميكس و مسترينگ : مسعود جهانی

Hoorosh Band Mah Pishooni دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :
با انگشت همه نشون میدن منو ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بردی
پاک این دل شده مست و خرابت این دل نابو تو گول زدی بردی
♪♪♫♫♪♪♯ وقتشه دیوونه بشم به سیم آخر بزنم وقتشه که شمارتو بگیرمو زنگ بزنم♪♪♫♫♪♪♯
نمیتونه سد کنه رامو کسی جلودارم نیست مث تو یکی یه دونه آخه تو این عالم نیست
♪♪شعر و آهنگسازی : مهدی دارابی♪♪
حالیم نیست یالا پاشو بیا پیش من والا اون نازو کرشمه رو ببینم
مارا جادو میکنی والا چشمون سیاهت کشته مارا
♪♪♫♫♪♪♯ یالا پاشو بیا پیش من والا اون نازو کرشمه رو ببینم ♪♪♫♫♪♪♯
مارا جادو میکنی والا چشمون سیاهت کشته مارا

دانلود آهنگ ماه پیشونی با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ ماه پیشونی با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ هوروش باند لیلی بی عشق

شعر و آهنگسازی : مهدی دارابی / تنظيم ، ميكس و مسترينگ : مسعود جهانی

Capture 14 دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

بازم امشب تنهام

یاد اون خاطره ها افتادم و ..

اشکام بند نمیشه

جای اون خالیه تو دستام

پشت دیوار این شهر

من با خودم تنهام

ليليِ بي عشق كجايي تنهام
آخه به جونت وصله نفسهام
دنياي بي تو يعني كه غريب و تنهام

دانلود آهنگ لیلی بی عشق با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ لیلی بی عشق با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ جدید هوروش باند مثل من باش

شعر : حمید فریزند / آهنگسازی : مهدی دارابی / تنظیم کننده : مسعود جهانی

Hoorosh Band Mesle Man Bash دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

♫♫ داری ازم دور میشی تو دل میکنیو ♫♫
♫♫ تو که خوب میدونی که جون منیو ♫♫
♫♫ داری ازم دور میشی تو دل میکنیو ♫♫
♫♫ تو که خوب میدونی که جون منیو ♫♫
♫♫ چرا میذاری که واسم سخت بشه این زندگیو ♫♫
♫♫ تو که حرفامو نمیفهمی و بردی دلمو ♫♫
♫♫ بیا واست تنگ شده قلبم طفلکی دل عاشقه♫♫
♫♫ خب هر کاری کردن که بگیرن جاتو تو دلم نشد  ♫♫
♫♫ نفهمیدم چی شد که راهم سمت چشمای تو خورد ♫♫
♫♫ یه شبه عاشق شدمو بردی تو عقل و دلمو ♫♫

دانلود آهنگ مثل من باش با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ مثل من باش با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ جدید هوروش باند تویی دوا

خواننده : مهدی دارابی / شعر و آهنگسازی : آرش AP / میکس مسترینگ و تنظیم کننده : مسعود جهانی

toei dava دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

نیست به من دیگه حواس تو فکرتم همش تمام صبح♪♫♫♪♪
وقت این جدایی سر رسید دیوونه از تو قفس پرید♪♫♫♪♪
پر کشید و رفت گریه میکنم کو گلم دل دریات♪♫♫♪♪
تو شدی گلم اما این گلو آخرش نچید دستات♪♫♫♪♪

با فکرت این شبا دیوونس این هوا هی پرسه میزنم هی♪♫♫♪♪
دردم تویی دوا از هم شدیم جدا خستم به اون خدا هی♪♫♫♪♪
خیره بازم به عکسات روی در و دیوار بیا بازم با خودت اون روزارو بیار♪♫♫♪♪

میگفتم نرو نشکن دلمو تو بدون بری پاهام پشت سرت میاد♪♫♫♪♪
تو میدونستی دیوونه بی تو حال من داغونه♪♫♫♪♪
پر نکش بمون غصه میخورم کو گلم دل دریات♪♫♫♪♪
تو شدی گلم اما این گلو آخرشم چید دستات♪♫♫♪♪
با فکرت این شبا دیوونس این هوا هی پرسه میزنم هی♪♫♫♪♪
دردم تویی دوا از هم شدیم جدا خستم به اون خدا هی♪♫♫♪♪

دانلود آهنگ تویی دوا با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ تویی دوا با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ جدید هوروش باند خالیه جای تو

شعر و آهنگسازی : آرش AP / تنظیم کننده : مسعود جهانی

Hoorosh Band Khalie Jaye To دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

خالیه جای تو بستم پر و بال تو که نری من دورت باشم بگردم
تو دلت میخواست بری گم شدی تو این شبا از کجا پیدات کنم کجا دنبالت بگردم

دیوونم کردی تو آخه چیو آتیش میزنی هر چقدر دور میشی بازم تو بهم نزدیک تری
با تو آخه دیگه عقلم از توی این سر پرید مثل باد و مثل بارون رفتی سریع
♪♪♫♫♪♪♯ دیوونم کردی تو آخه چیو آتیش میزنی هر چقدر دور میشی بازم تو بهم نزدیک تری ♪♪♫♫♪♪♯
با تو آخه دیگه عقلم از توی این سر پرید مثل باد و مثل بارون رفتی سریع

خالیه جای تو پیشم من میترسم تا ابد طاقت نیارم
عالیه اگه تو باشی من به این دوری دیگه اصلا عادت ندارم
دیوونم کردی تو آخه چیو آتیش میزنی هر چقدر دور میشی بازم تو بهم نزدیک تری
♪♪♫♫♪♪♯ با تو آخه دیگه عقلم از توی این سر پرید مثل باد و مثل بارون رفتی سریع ♪♪♫♫♪♪♯
دیوونم کردی تو آخه چیو آتیش میزنی هر چقدر دور میشی بازم تو بهم نزدیک تری
با تو آخه دیگه عقلم از توی این سر پرید مثل باد و مثل بارون رفتی سریع

دانلود آهنگ خالیه جای تو با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ خالیه جای تو با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ جدید هوروش باند فاصله نه

شعر : حمید فریزند / آهنسگسازی : مهدی دارابی / تنظیم کننده : مسعود جهانی

Hoorosh Band Faseleh Na دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

من مریضم به چشای نازت عشق میون من و تو یه رازه
♪♪♫♫♪♪♯دست من نیست شده این دل عاشق ترسم اینه که بری بپاشه♪♪♫♫♪♪♯
به بارون به دریا به هرکی که تورو دید بگو عاشقتم بگو عاشقتم
به هرجا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشق من شدی عاشق من
به بارون به دریا به هرکی که تورو دید بگو عاشقتم بگو عاشقتم

به هرجا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشق من شدی عاشق من
شده امشب دلم عاشق قلم از دست نیوفت نشدیم غافل از این رابطه نه من نه تو
گر بری دل بدهی بی من بی وفا تویی کم کن این فاصله رو جا که منو فنا کنی
به بارون به دریا به هرکی که تورو دید بگو عاشقتم بگو عاشقتم

دانلود آهنگ فاصله نه با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ فاصله نه با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ جدید هوروش باند خنک شد دلت

شعر و آهنگسازی : مسيح / تنظیم کننده : مسعود جهانی / خواننده : مهدی دارابی

Hoorosh Band Khonak Shod Delet دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

من اگه دستامو تا ته عسل میکردم بازم واست تلخ بود
من اگر اشکامو میریختم هرشبم بازم واست کم بود
دروغ نگو نه دروغ نگو نگو که بد بود دنیامو دادم واسم قفس بود♪♪♫♫♪♪♯
خنک شد دلت کارتو کردی گفتی من برم حلال بعدی
خنک شد دلت الان آرومی ها ولی نبود جواب خوبی هام
خنک شد دلت

دیگه دلت میخواد به چی گیر بدی پشت هم بد و بیراه بچینی بری
پشت من به بقیه بشینی بگی
مگه همینو نمیخواستی که برم چیو طلب داره دلت از دلم
نگو نمیخواستی پاشمو برم
دروغ نگو نه دروغ نگو نگو که بد بود دنیامو دادم واسم قفس بود♪♪♫♫♪♪♯
خنک شد دلت کارتو کردی گفتی من برم حلال بعدی
خنک شد دلت الان آرومی ها ولی نبود جواب خوبی هام
خنک شد دلت

دانلود آهنگ خنک شد دلت با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ خنک شد دلت با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ هوروش بند به کی پز میدی

آهنگسازی و شعر : آرش عدل پرور / تنظیم : مسعود جهانی

photo 2017 05 31 16 49 08 500x500 دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

نگو نه به دلم نگو نه نمیخوام به این زودی برم
من همونم همونی که تا آخرش گفت میمونم
دلمو دزدیدی به کی پز میدی
به منی که واسه تو بد زمین خوردم که تو وایسی
اسم تو آوردم رو تو قسم خوردم

منی که از روز اول هم اینجوری میخواست
دلم میخواد داد بزنم اسمتو فریاد بزنم
تو کوچه پس کوچه ی شهر عشق تو رو جار بزنم
وقتی تو میخندی میخوام دلمو از جاش بکنم
اونی که جون میده برات آره منم آره منم
دلم میخواد پیش من باشی تا ابد تا جونم بگه برات
نمیتونم بمونم بی تو نرو نه نزار اشک من دراد

دلم میخواد پیش من باشی تا ابد تا جونم بگه برات
نمیتونم بمونم بی تو نگو نه نزار اشک من دراد
دلم میخواد داد بزنم اسمتو فریاد بزنم
تو کوچه پس کوچه ی شهر عشق تو رو جار بزنم
وقتی تو میخندی میخوام دلمو از جاش بکنم
اونی که جون میده برات آره منم آره منم

دانلود آهنگ به کی پز میدی با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ به کی پز میدی با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ هوروش بند آخر منو به باد داد

مسعود جهانی و مهدی دارابی

52456 500x500 دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

آخر منو به باد داد رویای باز اومدنت
زندونت آشنام کرد با عطر دوری زدنت
پنهون نشو هی رو برنگردون دیوونه میشم
این رسمش نبود که عاشق کنی و نمونی پیشم
تو خوابم نمیدیدم زندگیمو وقف تو باشه
آره راحت میگفتم جونمو بره من عاشق نمیشم

تو هر نفس که از تو دورم زندگی جهنمه
روزگار من بدون تو یه ترس مبهمه
میدونم عزیز جونم جام تو قلب تو گمه ولی میخوامت
ثانیه تورو میخوادش این دل بیمار من
تو ازم دیوونه ساختی خنده داره حال من
دادی منو دست این شبا رفتی تنهام بشم ولی میخوامت

دانلود آهنگ آخر منو به باد داد با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ آخر منو به باد داد با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ هوروش باند مجنون

شعر و آهنگسازی : آرش عدل پرور

Hoorosh Band Majnoon دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

همه میدونن مه من دیوونتم تو سرم فکر توئه بی طاقتم ♪♪
هرکی میبینه میگه روانیم چرا نمیبینی منو چرا نمیبینی منو ♪♪
رفتم از دلت عشق من بهت کم نمیشه من وابسته ام
هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم
همه از دم دیده بودن مارو باهم چیده بودن

خاطراتو باز کنارت من همون موندم که بودم ♪♪
نبودی ولی من مثل پروانه دور تو بودم
نه نبود اصلا از اولم دل تو با من نبود ولی موندم
من میام به سمتت هنوزم من همون آدم دیروزم ♪♪

رفتم از دلت عشق من بهت کم نمیشه من وابسته ام
هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم
رفتم از دلت عشق من بهت کم نمیشه من وابسته ام ♪♪
هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم

دانلود آهنگ مجنون  با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ مجنون  با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ هوروش باند یاد تو میوفتم

Hoorosh Band Yade To Mioftam دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

بارون که میزنه یاد تو میوفتم داغونم این همه یادته میگفتم
من تو زیر بارون هر دو هردوتامون از هم سیریم دور از هم میمیریم
وای بستم من قلبی با حسرت خستم کردو داغون

♪♪♫♫♪♪♯ هوروش باند ♪♪♫♫♪♪♯
وای بستن پیمان منو بازم با این بارون
چشمات شکست منو دیوونه بسته واسم دلم دیگه داغونه
منو غصه عشق تو بسمه شده عادتی واسه تو از غمه
منو دیر اومدن بگم این همه منو عاشقی پای تو بسمه

♪♪♫♫♪♪♯ یاد تو میوفتم ♪♪♫♫♪♪♯
وای بستم من قلبی با حسرت خستم کردو داغون
وای بستن پیمان منو بازم با این بارون

دانلود آهنگ XXXXXXXXXXX با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ XXXXXXXXX با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ جدید هوروش باند عاشقم

شعر و آهنگسازی : مسیح / تنظیم کننده : مسعود جهانی

Hoorosh Band Ashegham 1 دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

من با تو زیر بارونا خسیم برگشتنو من که بلد نیستم
تو یاد من دادی همه چیزو نباشی بی تو تا ابد نیستم
غم با تو قهره دیگه با این دل ببین چشام چجوری باریده♪♪♫♫♪♪♯
راضی به بازیتم همه جوره بازی تو عالیه با این دل
عاشقم آخه عاشقم باشه کم نباشه غم
عاشقم آخه عاشقم باشه کم نباشه غم
♪♪♫♫♪♪♯
با تو میشه زندگی رو باطل کرد منه بی کله رو عاشق کرد
نمیشه جاده رو با یک رفت
با تو میشه سالم دل بیمارم میشه رفت تو در و دیوارم♪♪♫♫♪♪♯
واسه تو جونمو میذارم
عاشقم آخه عاشقم باشه کم نباشه غم
عاشقم آخه عاشقم باشه کم نباشه غم

دانلود آهنگ عاشقم  با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ عاشقم  با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD


دانلود آهنگ جدید هوروش باند ماه دلم

شعر و آهنگسازی : آرش AP / تنظیم کننده : مسعود جهانی

Hoorosh Band Mahe Delam دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

قسمتی از متن این موزیک :

ای ماه دلم اشکامو ببین ببین که از تو سینه دل پر میزنه به هر دری در میزنه تورو خدا ببین ♪♯
درمون دلم دیدار توئه چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفتار توئه ♪♯
بیا پیش دلم باش یکم یا بیا و بیوفت از چشمم یا که این دلو از جاش بکن ماه من ♪♯
بیا پیش دلم باش یکم یا بیا و بیوفت از چشمم یا که این دلو از جاش بکن ماه من ♪♯
♪♪♫♫♪♪♯
تمومه این شبارو با یادت قدم زدم این کوچه ها شاهد بپرس چجوره حال این عاشق ♪♯
همه درارو بستی روم آخه چجور بیام سراغ تو تا کی بشینم این گوشه دری وا شه♪♯
بیا پیش دلم باش یکم یا بیا و بیوفت از چشمم یا که این دلو از جاش بکن ماه من ♪♯
بیا پیش دلم باش یکم یا بیا و بیوفت از چشمم یا که این دلو از جاش بکن ماه من ♪♯

دانلود آهنگ ماه دلم با کیفیت ۳۲۰ : DOWNLOAD

دانلود آهنگ ماه دلم با کیفیت ۱۲۸ : DOWNLOAD

منبع : دانلود فول آلبوم هوروش بند با لینک مستقیم ( یکجا و تکی )

مشاهده ادامه مطلب