در نشستی در بنیاد شهید مسعود مطرح شد: حوزۀ مقاومت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد مستقل داشته باشند

ماندگار- شماری از چهره‌های سیاسی، جهادی و ملی دیروز دوشنبه، ۱۴ عقرب در یک نشست مشورتی در بنیاد شهید مسعود، گردهم آمدند و برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رأی‌زنی کردند.
در آن نشست جمع بزرگی از �رماندهان و شخصیت‌های جهاد و مقاومت از ولایات مختل� کشور به ات�اق آرا روی داشتن نامزد مستقل ریاست جمهوری تأکید و توا�ق کردند.
mandegarاشتراک کننده‌گان این نشست گ�تند که حوزۀ جهاد و مقاومت باید نامزد مستقل خود را در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند. آنان گ�تند که ر�تن در تکت‌های انتخاباتی تجریۀ خوبی نبود، اما اگر کسی تصمیم �ردی می‌گیرد، به مجموع حوزۀ جهاد و مقاومت ربطی ندارد.
در آن نشست همچنان روی گ�ت‌وگوهای صلح نیز بحث صورت گر�ت و اشتراک کننده‌گان گ�تند که حوزۀ مقاومت باید در روند گ�ت‌وگوهای صلح سهم خود را داشته و خطوط سرخ شان را مشخص کنند.
احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور در آن نشست ضمن حمایت از پیشنهاد� اشتراک کننده‌گان تأکید کرد که حوزۀ جهاد و مقاومت باید نامزد مستقل خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داشته باشند تا بتوانند محوری را در این حوزه ایجاد کنند.
آقای مسعود گ�ت: رأی‌زنی‌هایی که در میان برخی از چهره‌ها وجود دارد، بیشتر به خاطر تکت‌های مشترک است، اما تجربه ثابت کرده است که �رد دوم بودن نتیجۀ مطلوبی به بار نیاورده است.
رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود اظهار داشت که در ه�ده سال گذشته چالش‌ها و بی‌برنامه‌گی‌ها در سطح رهبری حکومت و حوزۀ مقاومت وجود داشته، اما در حال حاضر باید به �کر ایجاد� نظامی باشیم که همه در چرخۀ تصمیم‌گیری آن شریک باشند.
آقای مسعود گ�ت که در حال مشوره و رأی‌زنی با مردم و سران جهاد و مقاومت است تا تصمیم� نهایی‌اش را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو قطعی کند. او اضا�ه کرد که به زودی تصمیم نهایی‌اش را با مردم شریک خواهد ساخت.
در اخیر نشت، اشتراک کننده‌گان از رهبری بنیاد شهید احمدشاه مسعود به عنوان «محور اعتماد همه‌گانی» تقاضا کردند تا رأی‌زنی‌ها را در چارچوب یک برنامۀ مدون و شریک ساختن نماینده‌گان مردم از همۀ ا�غانستان به منظور رسیدن به توا�ق عمومی به زودی آغاز و به سرعت به سرانجام برساند.
در نشست بنیاد شهید مسعود در حالی روی داشتن یک نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری بحث می‌شود که از چندی به این‌سو، رأی‌زنی‌ها میان سیاست‌مدارن� کشور برای اشتراک و داشتن تکت انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ شروع شده است.
در این مدت، چهره‌ها زیادی پشت درهای بسته در این زمینه گ�ت‌وگو و رأی‌زنی کرده اند. محورهای احزاب و جریان‌های سیاسی شامل جریان آجندای ملی با طرح و�اق ملی، ایتلا� بزرگ ملی ا�غانستان، شورای حراست و ثبات و سایر جریان و احزاب سیاسی در مورد چگونه‌گی ورود به انتخابات آینده، بحث و تبادل نظرهایی جداگانه‌یی داشته اند.
از این میان، آنچه در بنیاد شهید مسعود مطرح شده است، نشانگر عزم جدی برای داشتن نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری است.

مطالب مشابه